الظاهر, . (2005). شجاعة حسّان بن ثابت بین الشک والیقین. Wasit Journal of Engineering Sciences, 35(41.2), 735-750. doi: 10.33899/radab.2005.166617
عبدالله فتحی الظاهر. "شجاعة حسّان بن ثابت بین الشک والیقین". Wasit Journal of Engineering Sciences, 35, 41.2, 2005, 735-750. doi: 10.33899/radab.2005.166617
الظاهر, . (2005). 'شجاعة حسّان بن ثابت بین الشک والیقین', Wasit Journal of Engineering Sciences, 35(41.2), pp. 735-750. doi: 10.33899/radab.2005.166617
الظاهر, . شجاعة حسّان بن ثابت بین الشک والیقین. Wasit Journal of Engineering Sciences, 2005; 35(41.2): 735-750. doi: 10.33899/radab.2005.166617