داهش, ., داؤود, . (2003). الموقف العربی من الظهیر البربری فی المغرب. Wasit Journal of Engineering Sciences, 33(36), 63-84. doi: 10.33899/radab.2003.166665
محمد علی داهش; صفوان ناظم داؤود. "الموقف العربی من الظهیر البربری فی المغرب". Wasit Journal of Engineering Sciences, 33, 36, 2003, 63-84. doi: 10.33899/radab.2003.166665
داهش, ., داؤود, . (2003). 'الموقف العربی من الظهیر البربری فی المغرب', Wasit Journal of Engineering Sciences, 33(36), pp. 63-84. doi: 10.33899/radab.2003.166665
داهش, ., داؤود, . الموقف العربی من الظهیر البربری فی المغرب. Wasit Journal of Engineering Sciences, 2003; 33(36): 63-84. doi: 10.33899/radab.2003.166665