یاور, . (1972). قلعة باشطابیا. Wasit Journal of Engineering Sciences, 2(4), 32-59. doi: 10.33899/radab.1972.166746
ت. ر. یاور. "قلعة باشطابیا". Wasit Journal of Engineering Sciences, 2, 4, 1972, 32-59. doi: 10.33899/radab.1972.166746
یاور, . (1972). 'قلعة باشطابیا', Wasit Journal of Engineering Sciences, 2(4), pp. 32-59. doi: 10.33899/radab.1972.166746
یاور, . قلعة باشطابیا. Wasit Journal of Engineering Sciences, 1972; 2(4): 32-59. doi: 10.33899/radab.1972.166746